نقشه سایت|صفحه اصلی|تماس با ما|نظرسنجی
سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
دوشنبه ٢٧ فروردين ١٤٠٣
صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > معاونت سياسی امنيتی واجتماعی > دفتر امور امنيتی وانتظامی اتباع و مهاجرین خارجی  
دفتر امور امنيتی وانتظامی اتباع و مهاجرین خارجی


مدیرکل دفتر امنیتی،انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

نام و نام خانوادگی: علی محبوبی‌پور

شماره تماس: 33232637-045

 

اهداف و وظایف دفتر امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی

 

1- تهیه سند اولویت های امنیتی استان به منظورکاهش تهدیدات و آسیب ها و افزایش امنیت عمومی

2- نظارت برعملکرد دستگاه های امنیتی استان و شهرستانها و ارزیابی فعالیت آنها

3- تعامل و نظارت بر عملکرد مرزبانی استان و شهرستانها و ارزیابی فعالیت آنها

4- تقویت امنیت مرز و توسعه عمران مرزی و تدوین طرحهای مناسب برای مناطق وشهرستانهای مرزی

5- تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و نظارت بر عملکرد شورای هماهنگی مقابله با مواد مخدر

6- ساماندهی اتباع خارجی قانونی مقیم استان

7- ارائه شیوه های مناسب امنیتی به منظور ایجاد آرامش روانی با رویکرد و فاصله گرفتن از برخوردهای پلیسی در استان

 


شرح وظایف دفتر

1.     تهیه اولویت های امنیتی سالانه بالحاظ  نمودن تغییرشرایط هراستان .

2.     به روزرسانی شناسنامه های امنیتی استان ها وشهرستان ها وتهیه واحصاء آسیب ها وتهدیدات استان ها به صورت سالانه باملاحظات تقویم امنیتی اماکن حساس وبه روزرسانی اطلاعات بزهکاران .

3.     فراهم ساختن زمینه تشکیل به موقع  جلسات شورای تامین استان  وارایه دستورکارمناسب ونظارت برشورای تامین شهرستان وامورمربوط به دبیرخانه  شتا.

4.     برگزاری جلسات  مشترک باسایردستگاه های حاکمیتی بمنظور ایجاد هماهنگی درتصمیمات امنیتی استان .

5.     تشکیل  منظم جلسات شورای تامین وکمیسیون های تخصصی ، تنظیم صورتجلسات مربوطه وابلاغ به مراجع ذیربط ونظارت برحسن اجرای مصوبات .

6.     دریافت وبررسی خط مشی هاودستورالعمل های صادره ازطرف شورای امنیت کشورجهت طرح درشورای تامین استان .

7.     ایجاد  بانک اطلاعاتی شامل دستورالعمل ها وقوانین امنیتی وانتظامی ومکاتبات شورابه منظورنگهداری ازاسناد ومدارک .

8.     بررسی  وپیگیری مصوبات شورای تامین شهرستان ها وانعکاس گزارش های آنها به شورای تامین استان وانجام اقدامات لازم حسب مورد وتهیه شناسنامه سالانه  مصوبات .

9.     جمع آوری اخباروگزارشات امنیتی وانتظامی ازطریق واحدهای ذیربط استان وتهیه گزارش های آماری وتجزیه وتحلیل وبررسی مقدماتی وطبقه بندی آنها جهت طرح درشورای تامین استان وبهره گیری ازسیستمGIS.

10. ارزیابی وتطبیق مصوبات شورای تامین شهرستان ها باقوانین ومقررات ، دستورالعمل ها وسیاست های عدم امنیتی استان .

11. مراقبت مستمر بررویدادهای امنیتی وانتظامی به منظورممانعت از تبدیل آنها به بحران وآشوب .

12.  اعلام نیازهای آموزشی سالانه  وتلاش درجهت ارتقاء سطح آگاهی واطلاعات مدیران امنیتی ، انتظامی استان وبرگزاری کارگاه های آموزشی ،دوره های آموزشی کارشناسان ومدیران باهمکاری سایردفاترذیربط .

13.  پیگیری وانجام امورمربوط به حفاظت مستمر ازاماکن وتاسیسات دارای طبقه بندی بویژه نقاط و تاسیسات حساس وحیاتی .

14. شناسایی وپیگیری انجام امورمربوط به نقاط بحران خیز وافراد شروروسابقه دار ونزاغ های دسته جمعی واتخاذ تدابیر واقدامات پیشگیرانه وهماهنگی دستگاههای اجرایی وامنیتی وانتظامی دراین زمینه .

15. پیگیری وانجام امورمربوط به حمل واستفاده از مواد ناریه  مطابق باقوانین ومقررات مربوطه و هماهنگی با واحد های استانی دستگاه های اجرایی ذیربط دراین زمینه .

16. پیگیری استقرار وایجاد ویا انحلال پست  های ایست وبازرسی وواحدهای انتظامی بصورت دایم ویا موقت به موجب قوانین ومقررات مربوطه .

17. بررسی واقدام درخصوص پیشگیری ازجرایم  سازمان یافته  ومبارزه با ترویج فرق ضاله .

18. تهیه طرح های امنیتی بمنظوررفع معضلات امنیتی دراستان هاوشهرستان ها وپیشگیری ازحوادث احتمالی .

19. ساماندهی مرزها وفراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشوردرزمینه  سیاست گذاری ، هماهنگی ونظارت برمرزهای استان باکشورهای همسایه .

20. پیگیری واجرای  مصوبات شورای مرزهای کشورمربوط به استان وتشکیل کمیته امنیت وعمران مرزها وایجاد هماهنگی بین دستگاه های مستقردرمرزها ونظارت برعملکرد آنها به موجب قوانین مصوب .

21. بررسی وارایه پیشنهاد ایجاد مرزهای مجاز( زمینی ، هوایی ودریایی ) استان به کارگروه مرزهای رسمی مستقر دروزارت کشور.

22. همکاری باسایر واحدهای ذیربط دراستانداری به منظور بررسی ،  ارایه پیشنهادونظارت برعملکرد بازارچه های مرزی .

23. برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم درمبارزه با قاچاق کالاومواد مخدر، سلاح ومهمات ، مشروبات الکلی وقاچاق انسان باهمکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط .

24. هماهنگی مستمرباواحدمرتبط باپدافند غیرعامل دراجرای سیاست های ابلاغی درسطح استان .

25. هماهنگی وارائه تسهیلات لازم به منظورتوسعه ، تقویت وارتقاء معیشت ورفاه مرزنشینان دراستان .

26. بررسی ، تعیین اولویت ، پیگیری ونظارت برپاکسازی مناطق آلوده به مین ومواد منفجره .

27. نظارت وپیگیری برحسن  اجرای قوانین ومقررات مربوط به ورود ، اقامت وتردد اتباع خارجی ، احوال شخصیه  درحوزه استان .

28. انجام تعهدات فی مابین سازمان های بین المللی  ووزارت کشوردرخصوص اتباع خارجی .

29. ساماندهی اتباع خارجی ساکن دراستان برابردستورالعمل های ذی ربط .

30.  دریافت وثبت گزارش های مربوط به تردد مجازوغیرمجاز اتباع خارجی درحوزه استان وانعکاس آنها به مراجع ذیربط .

31. انجام امور مربوط به پذیرش ، اسکان ، تقاضای تابعیت ، ترک تابعیت ، بقاء تابعیت وشناسایی واستملاک اتباع خارجی وتکمیل وارسال مدارک مربوطه  به وزارت کشوروسایرمراجع ذیربط .

32. مدیریت انجام امورمربوط به آموزش ، جرایم ، بهداشت ودرمان ، احزاب ، تجمعات سیاسی ومذهبی ، تردد دیپلمات های خارجی درکشور ، امورمشکوک التابعین ومدعیان تابعیت ایران وفق قوانین ومقررات .

33. مطالعه وبررسی درمورد نیازمندی های مهاجرین واتباع  خارجی وتهیه گزایش های لازم به منظوراتخاذ    تصمیم  های لازم .

34. انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه باایرانیان .

35.  تشکیل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امورمربوط به وضعیت امورمهاجرین واتباع خارجی .

36. بررسی وضعیت  اتباع خارجی دراستان وارزیابی آثارمثبت ومنفی تابعیت خارجی درکشوربه منظور ارایه راهکارهای قانونی .

37. همکاری با واحد های استانی سایردستگاه های اجرایی دراموراتباع خارجی .

38. نظارت برجمع آوری آخرین آماراتباع ومهاجرین خارجی  دراستان  وارسال آمارمذکوربه وزارت کشوردرصورت لزوم .

39. نظارت برحسن نحوه ارتباط نیروی انتظامی با مجموعه استانداری براساس دستورالعمل ابلاغی .

40.  انجام امور مربوط به  احداث وراه اندازی واداره اموراردوگاه های مراقبتی ، مهمانشهرها، مراکز بازگشت ، ایستگاه های خروج مرزی  وایستگاه های پشتیبانی ازمرکزایست وبازرسی وانجام اقدامات لازم درجهت رفع نیازمندی ها ، نواقص ومعایب موجود برابردستورالعمل های ذیربط ازطریق مراجع مسئول ازمجرای وزارت کشور.

41. مطالعه وبررسی درمورد نیازمندی ها وتامین رفاه وبرقراری مستمری پناهندگان، معاودان و رانده شدگان وهمچنین امورمربوط به اشتغال وآموزش آنها وتهیه گزارش های لازم دراین زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی

42. تشکیل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت امورمهاجرین واتباع خارجی .

43. برگزاری کمیته های حل اختلاف برای آن دسته ازاتباع  خارجی که توانایی پرداخت هزینه های وکالت را ندارند ودرزمینه بازگشت داوطلبانه به کشور متبوع این خدمت ارایه می گردد.

44. تشکیل پرونده های تابعیت برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی باپدران خارجی براساس ماده واحده سال 85 وهمچنین براساس ماده 979 برای تابعیت اتباع  خارجی وخانواده های شهداو همچنین بررسی وضعیت اتباع خارجی دراستان وارزیابی آثارمثبت ومنفی حضوراتباع خارجی درکشوربه منظور ارایه راهکارهای قانونی .

 

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:دوشنبه ٢٧ فروردين ١٤٠٣