درباره دفتر

اهداف و شرح وظایف اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

1. مطالعه وبررسی وضع شهرهای استان ازنظر تاسیسات وتسهیلات رفاهی به منظور شناخت وتعیین نیازهای مالی وخدماتی شهرهای استان .

 

2. همکاری بادفتر فنی ، امورعمرانی وحمل ونقل وترافیک استانداری به منظورتهیه وتنظیم معیارهاوضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی درشهرها .

 

3. بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها پس از اخذ نظر دفترفنی ، امورعمرانی وحمل ونقل ترافیک ، به منظور استفاده ازاعتبارات وزارت کشور وهمچنین طرح هایی که ازمحل اعتبارات عمرانی کشورانجام می گیرد .

 

4. مطالعه وبررسی درمورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارایه خط مشی  واتخاذ روش های مناسب درجهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها وخودکفایی آنها .

 

5. بازرسی ازکلیه اقدامات اجرایی شهرداریهادرسطح شهرهاو تهیه گزارش های دوره ای جهت مراجع ذیربط .

 

6. همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان درتعیین اولویت شهرها ازنظر مبارزه با خطرات ناشی ازسیل و بلایای طبیعی برای تخصیص اعتبارات لازم بر اساس قوانین و مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سایر شوراهای مرتبط .

 

7. بررسی و اظهارنظر درمورد مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست درقالب کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی ذیربط و پیشنهاد ات شهرداری ها درموردبرنامه های عمرانی ازنظر مالی و اعتباری .

 

8. صدوردستورالعمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی درتهیه طرح های توسعه شهری اعم از مالی و اعتباری ، خدماتی وعمرانی .

 

9. جمع آوری وتهیه آمارواطلاعات مورد نیاز درزمینه شهرداری ها وشوراهای اسلامی شهر و شوراهای اسلامی فرادست استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها وگزارش های ارسالی شهرستان ها .

 

10ارایه پیشنهاد برنامه های آموزشی و آشناسازی اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست با وظایف و مسئولیت های قانونی خود و سایر مسایل  مورد نیاز درجهت اجرای هرچه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه و پیگیری مراحل اجرایی .

 

11ارایه پیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط با آموزش کارکنان به منظور آشنایی کارکنان استانداری ،فرماندای ها و بخشداری ها با قوانین ،آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به شوراهای اسلامی .

 

12برنامه ریزی و پیگیری درجهت برپایی  همایش های استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست به منظور تبیین سیاست ها و خط مشی های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب  آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه .

 

13بررسی شکایت های واصله ازشهرداری ها ، شوراهای اسلامی شهرها وشوراهای اسلامی فرادست ورسیدگی  لازم مطابق قوانین ومقررات .

14بررسی نیازها واقدامات مالی شهرداری ها ونظارت برانجام امورمربوط به حسابرسی آنها .

 

15نظارت برانجام امور پرسنلی و استخدام شهرداری ها ازطریق اجرای وظایف محوله به دبیرخانه شورای اداری واستخدامی شهرداری های استان .

 

16راهبری ونظارت بربرنامه های پژوهشی شهرداری ها ازطریق ایفای وظایف محوله به دبیرخانه شورای پژوهشی امورشهری استان .

 

17ارایه راهبرد درتوسعه امور فناوری اطلاعات شهرداری ها .

 

18بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری ها وشوراهای اسلامی شهرها و پیگیری انجام مراحل قانونی و ابلاغ آن ( موضوع آیین نامه اجرایی وضع ووصول عوارض ).

 

19پیگیری امورمرتبط با درجه بندی وتاسیس شهرداری ها .

 

20عضویت وشرکت درکارگروه ها وکمیسیون های مرتبط با شهرداری ها وشوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست ( کمیسیون ماده 5 تغییرکاربری اراضی وکمیسیون مواد 100 و 77 قانون شهرداری ها و ... ).

 

21پیگیری امور مرتبط با سازمان های وابسته به شهرداری های استان .

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.