سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
ریاست جمهوری
آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري

ماده ۱ ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجرايماده ۸ انتخابات رياست جمهوري از آغاز انتخابات با دعوت از اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان موجبات نظارت كامل آنان را در كليه مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند .

ماده ۲ ـ هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان مي بايد رونوشت احكام ناظر يا ناظرين خود را به ستاد انتخابات كشور ، ستاد انتخابات استانداري ، فرمانداريها و بخشداريهاي مربوطه ارسال نمايد .

ماده ۳ ـ فرمانداران و بخشداران بايد پس از دريافت رونوشت احكام هيأت هاي نظارت از نامبردگان براي تشكيل جلسه دعوت به عمل آورند .

ماده ۴ ـ شركت ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرايي به منظور نظارت بر صحت اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و عدم حضور آنان در جلسات و يا خودداري آنان از امضاي صورت جلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود .

ماده ۵ ـ هيأت هاي نظارت در صورتي كه نتوانند شخصاً در جلسه شركت نمايند ضمن تنظيم صورت جلسه ، نماينده اي از بين خود انتخاب و نماينده منتخب با در دست داشتن يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي در جلسه متشكله شركت نموده و صورت جلسه تنظيمي را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتي به فرماندار يا بخشدار محل تسليم نمايد .

ماده ۶ ـ مراجع ذي صلاح قانوني در مورد ارسال گزارشات بازرسان ( موضوع تبصره ۵ ذيل ماده ۸۰ قانون انتخابات رياست جمهوري ) عبارتند از : شوراي نگهبان ، هيأت مركزي نظارت و ستاد انتخابات كشور .

ماده ۷ ـ هيأت هاي اجرايي شهرستان موظف اند يك نسخه از صورت جلسات اقدامات خود را كه به ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تسليم مي نمايند به ستاد انتخابات كشور نيز ارسال دارند .

ماده ۸ ـ دراين انتخابات ملاك تبعيت بخشداريها از فرمانداريها، قانون تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران بوده و حوزه بندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ملاك عمل نخواهد بود .

ماده ۹ ـ فرمانداران پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر انجام انتخابات رياست جمهوري ، شروع برنامه انتخابات را به وزارت كشور تلگراف و تلفنگرام و بلافاصله دستور تشكيل هيأت اجرايي بخشهاي تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ مينمايند . (
ماده ۱۰ ـ حذف شد .

ماده ۱۱ ـ حذف شد .

ماده ۱۲ ـ فرمانداران و بخشداران پس از بررسيهاي لازم سي (۳۰) نفر از معتمدين اقشار مختلف مردم شهرستان / بخش را تعيين و پس از تأييد هيأت نظارت مربوط از اعضاي اداري هيأت اجرايي

( دادستان يا نماينده وي و رئيس ثبت احوال ) و سي (۳۰) نفر معتمدين منتخب براي تشكيل جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل مي آورند . (

ماده ۱۳ ـ در شهرستانها و بخشهايي كه شوراهاي اسلامي در آنها تشكيل شده باشد فرماندار يا بخشدار در اجراي تبصره ذيل ماده ۳۸ قانون رياست جمهوري اقدام مي نمايد . (

ماده ۱۴ ـ پس از حضور حداقل بيست (۲۰) نفر از معتمدين دعوت شده آنان از بين خود يا خارج هشت (۸) نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج (۵) نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مينمايند و مراتب صورت جلسه مي شود و به امضاي حاضران در جلسه مي رسد . ()

تبصره ـ بخشداران دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي بخش را بلافاصله به فرمانداري و فرمانداران نيز دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي مركز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارند . (

ماده ۱۵ ـ فرمانداران پس از تشكيل اولين جلسه هيأت اجرايي مركز شهرستان مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام ميدارند . (

ماده ۱۶ ـ حذف شد .

ماده ۱۷ ـ هيأت هاي اجرايي بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عده خود تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين و مراتب را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را وسيله بخشدار براي فرماندار شهرستان جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان ارسال مي دارند . (ماده ۱۸ ـ بخشداران در اجراي تصميمات هيأت اجرايي نسبت به صدور حكم عضو رابط اقدام مينمايند . (

ماده ۱۹ ـ هيأت اجرايي شهرستان با توجه به ماده ۴۵ قانون انتخابات رياست جمهوري پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز و بخش مركزي و بررسي و تصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ ، ساعت برگزاري انتخابات ، محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي در سراسر شهرستان مي نمايند . ()

ماده ۲۰ ـ فرمانداران با همكاري نيروي انتظامي نسبت به انتشار آگهي انتخابات در سطح شهرستان اقدام مي نمايند . (
ماده ۲۱ ـ در اجراي ماده ۴۶ قانون انتخابات رياست جمهوري فرمانداران موظف اند سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح شهرستان را به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به ستاد انتخابات استانداري ارسال دارند . ()

ماده ۲۲ ـ هيأتهاي اجرايي شهرستان وبخش در اجراي ماده ۴۷ قانون نسبت به تنظيم صورت جلسه تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي اقدام مي نمايند . (

ماده ۲۳ ـ بخشداران يك نسخ از صورت جلسه انتخاب اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي را به فرمانداري مركز شهرستان ارسال مي دارند . (

ماده ۲۴ ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند با توجه به صورت جلسه هيأت اجرايي مبني بر تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذرأي نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام وجهت تحويل صندوق و لوازم و مدارك ثبت نام و اخذ رأي از آنان دعوت به عمل آورند . (

ماده ۲۵ ـ فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي مدارك و لوازم شعبه و همچنين برگهاي انتخاباتي را تحويل اعضاي شعبه اخذ رأي نموده و پس از توجيه برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آرا ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه يك روز قبل از روز اخذ رأي ، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي به محل شعب اعزام شوند . (

ماده ۲۶ ـ فرمانداران مي بايد نسبت به صدور حكم نماينده فرماندار اقدام نمايند

ماده ۲۷ ـ فرمانداران و بخشداران به منظور حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأي با هماهنگي نيروي انتظامي حداقل سه نفر از مأمورين انتظامي را ضمن صدور ابلاغ در معيت اعضاي شعبه به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي اعزام مي نمايند )

ماده ۲۸ ـ برنامه روز اخذ رأي :
اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي حداقل يك ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر مي شوند . ابتدا از بين خود نسبت به انتخاب يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و سه نفر منشي اقدام خواهند نمود . سپس صندوق اخذ رأي را در حضور نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار باز و پس از حصول اطمينان از خالي بودن آن ، لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي لاك و مهر و چنانچه صندوقهاي اخذ رأي به گونه اي طراحي و ساخته شده باشند كه نيازي به لفاف نداشته باشند ، فقط محل يا محلهاي تعيين شده بر روي صندوق پس از بستن آن ، در مراحل مختلف برنامه روز اخذ رأي و محل شكاف صندوق براي انداختن رأي در پايان برنامه ، با مهر انتخابات لاك و مهر خواهد شد و و مراتب را در صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأي در پنج نسخه منعكس و كار ثبت نام و اخذ رأي را به شرح مراحل شش گانه زير آغاز مي نمايند :
اول ـ مرحله مراجعه رأي دهندگان :

۱- اعضاي شعبه بايد كوشش كنند محل اخذ رأي حتي الامكان داراي درب ورودي و خروجي مجزا باشد و مأمورين انتظامي موظف اند طبق دستور نماينده فرماندار يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي از ازدحام در محل اخذ رأي ممانعت نموده تا اخذ رأي در كمال آرامش انجام پذيرد .
۲- رأي دهندگان با در دست داشتن عين شناسنامه در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي حضور يافته و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذ رأي مي شوند .

دوم ـ مرحله كنترل كنترل در دو مرحله انجام مي شود :

الف ـ كنترل شناسنامه : نماينده فرماندار يا رئيس شعبه يا هر يك از سه منشي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با ملاحظه شناسنامه رأي دهنده موارد ذيل را مورد توجه قرار مي دهند :
۱- شناسنامه به مهر انتخابات رياست جمهوري همان مرحله ممهور نشده باشد .
۲- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و دارنده آن در روز اخذ رأي وارد سن شانزده (۱۶)سالگي شده باشد .
ب ـ كنترل انگشت : نماينده فرماندار يا رئيس شعبه و يا هر يك از سه منشي ، انگشت سبابه دست رأي دهنده را كنترل مينمايد كه آلوده به رنگ جوهر استامپ كه احتمالاً نشانه دادن رأي است نباشد .
تبصره ـ در صورتيكه شناسنامه مراجعه كننده ممهور به مهر انتخابات جاري باشد و يا بر انگشت سبابه او اثرجوهر استامپ مشخص شده باشد ، به دستور نماينده فرماندار از رأي دادن وي جلوگيري به عمل مي آيد .

سوم ـ مرحله ثبت نام

۱- پس از انجام مرحله كنترل و حصول اطمينان از اين كه شناسنامه متعلق به مراجعه كننده بوده و او واجد شرايط رأي دادن مي باشد يك نفر از منشي ها نسبت به ثبت مشخصات سجلي رأي دهنده براساس شناسنامه و ساير اطلاعات مورد نياز بر روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأي دهنده روي برگ تعرفه ، آن را امضا مي نمايد .
۲- متصدي ثبت نام ، شناسنامه رأي دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل مي نمايد .
۳- چنانچه انتخابات به شيوه دستي برگزار شود ، وزارت كشور مي تواند به منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل جنس ، سن يا تأهل فرم هاي جداگانه اي تهيه كند .

نماينده فرماندار ـ بخشدار يا يكي از اعضاي شعبه موظفند فرم هاي اطلاعاتي را هنگام ثبت نام از رأي دهندگان تكميل نمايند . اين فرم ها در پايان بدون آنكه داخل صندوق اخذ رأي انداخته شوند حسب مورد تحويل بخشداري يا فرمانداري ذي ربط خواهد شد . چهارم ـ مرحله اخذ رأي

۱- متصدي ثبت نام برگ رأي را از محل پرفراژ ( نقطه چين ) از تعرفه انتخاباتي جدا نموده و به رأي دهنده تسليم مي نمايد و رأي دهنده با علامت گذاري در مقابل اسم يكي از نامزدها ، برگ رأي را بدون هرگونه نوشته و يا علامت ديگري و بدون اينكه آن را تا نمايد داخل صندوق مي اندازد . چنانچه انتخابات به شيوه دستي برگزار شود ، لازم است رأي دهنده نام نامزد مورد نظر خود را در محل تعيين شده در برگ رأي بنويسد ، سپس برگ رأي را تا نموده و داخل صندوق بيندازند .
۲- نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي نويسي مخفي و به صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و هيچ يك از اعضاي شعبه و نماينده فرماندار و مأمورين انتظامي و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و اصولاً كليه افراديكه به نحوي از انحا در شعبه وظيفه اي به عهده دارند حق توصيه به رأي دهنده براي انتخاب فرد بخصوصي را ندارند .

بديهي است در صورتي كه رأي دهنده براي رأي دادن نياز به فرد ديگري داشته باشد بايد از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد وي باشند استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز كنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد .
۳- نماينده هيأت نظارت بر انتخابات يا بازرسان وزارت كشور در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ موظف اند مراتب را به اعضاي شعبه و نماينده فرماندار تذكر دهند و آنان ضمن تنظيم صورت جلسه بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأمورين انتظامي حاضر در شعبه تحويل مقامات قضائي دهند .
۴- نماينده فرماندار يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود تا هيچ فرد مسلحي وارد شعبه اخذ رأي نشود . كنترل اين امر توسط مأمورين انتظامي و در جلو درب ورودي خواهد بود .

پنجم ـ مرحله قرائت و شمارش آرا

۱- اعضاي شعبه پس از انقضاي ساعات اخذ رأي در صورت حصول اطمينان از اينكه كليه مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخته و فرد ديگري براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد بلافاصله پس از شمارش برگهاي تعرفه و درج آن در صورت جلسه با حضور محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار شمارش و قرائت آرا را آغاز مينمايند .
۲- ترتيب شمارش و قرائت آرا به اين صورت است كه ابتدا رئيس يا نايب رئيس شعبه اخذ رأي با همكاري يكي از منشي ها ، تعرفه ها را شمارش نموده سپس لاك و مهر درب صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون اينكه قرائت شود برگ شماري و با تعداد برگ تعرفه ها تطبيق داده و به يكي از دو حالت زير عمل مينمايند :
الف ـ چنانچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد تعرفه ها باشد اوراق اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود برداشته و با رنگ قرمز جمله ( باطل شد ) را بر روي آن قيد و باطل نموده در صورت جلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند .
ب ـ در صورتي كه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد تعرفه ها باشد مراتب در صورت جلسه درج ميشود .
۳- پس از اينكه شمارش آرا به ترتيب مذكور در فوق انجام شد قرائت آرا شروع و مواد ۲۵ و ۲۶ قانون و تبصره هاي ذيل آنها با تأييد هيأت نظارت بر انتخابات يا نماينده آن اجرا خواهد شد .

ششم ـ مرحله تنظيم صورت جلسه
پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأي شعبه كه به ضميمه دستورالعمل اجرايي از طرف وزارت كشور ارسال شده است در پنج نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هر يك از دارندگان رأي در پشت برگ صورت جلسه در فرم مخصوص ( فرم نتايج آرا ) قيد ميشود . صورت جلسه پس از تنظيم به امضاي نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات مي رسد و بلافاصله كليه اوراق و مدارك انتخاباتي و يك نسخه صورت جلسه مذكور را داخل صندوق رأي قرار داده و پس از انجام لاك و مهر مجدد صندوق ( صندوقها )، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي به اتفاق نماينده فرماندار در معيت مأمورين انتظامي ، صندوق ( صندوقهاي ) رأي به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رأي و ساير مدارك رسماً تحويل هيأت اجرايي مي دهند . ضمناً ناظر و رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي هر كدام يك نسخه از صورت جلسه مذكور را دريافت مي نمايند )
اگر در روز اخذ رأي در مورد انتخابات اشكالات پديد آيد مراتب در قسمت انتهاي صورت جلسه ذكر و به امضاي اعضاي شعبه و نماينده فرماندار و محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات مي رسد .
توجه ـ تعداد رأي دارندگان رأي در فرم نتايج آراي انتخابات رياست جمهوري كه در پشت برگ صورت جلسه مندرج است قيد مي شود . (
ماده ۲۹ ـ هرگاه بعضي از شعب ثبت نام و اخذ رأي بعلل مختلف از عهده قرائت آرا و تكميل صورت جلسه برنيايند هيأت هاي اجرايي مستقيماً نسبت به شمارش و قرائت آرا و تكميل صورت جلسه شعبه مذكور اقدام خواهند نمود .
برنامه روز اخذ أي مرحله دوم

۱- شناسنامه مراجعه كنندگان به دو مهر انتخاباتي كه در جريان است ممهور نشده باشد .
۲- چنانچه شناسنامه رأي دهنده داراي مهر مرحله اول انتخابات باشد به مهر مرحله دوم نيز ممهور مي شود .
۳- چنانچه شناسنامه رأي دهنده فاقد مهر مرحله اول انتخابات رياست جمهوري باشد هنگام رأي گيري مرحله دوم دوبار به مهر مرحله دوم ممهور مي شود تا رأي دهنده نتواند براي بار دوم رأي دهد .

ماده ۳۰ ـ هيأت هاي اجرايي بخشها به استثناي بخش مركزي و مركز شهرستان بلافاصله پس از دريافت صندوقهاي آرا و مدارك و صورت جلسات شعبه ثبت نام و اخذ رأي انتخابات ، نسبت به تنظيم صورت جلسه جمع آراي شعب مربوطه در حضور ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در پنج نسخه اقدام نموده و مدارك و لوازم و صندوقها را به همراه دو نسخه از صورت جلسه تنظيمي براي اعلام و ارسال به مركز شهرستان تحويل بخشدار مي دهند . (

ماده ۳۱ ـ بخشداران سراسر كشور باستثناي بخش مركزي و مركز شهرستان موظف اند در اسرع وقت كليه مدارك و لوازم و صندوقهاي اخذ رأي به انضمام صورت جلسه اخذ رأي هيأت اجرايي بخش را جهت تحويل به هيأت اجرايي مركز شهرستان به فرمانداري مركز شهرستان ارسال نمايند . (

ماده ۳۲ ـ فرمانداران پس از وصول نتايج اخذ رأي بخشهاي تابعه مكلف اند در اسرع وقت نتيجه كلي انتخابات شهرستان را به ترتيب تعداد آرا تنظيم و به ستاد انتخابات كشور وسيله تلفنگرام و تلگراف گزارش نمايند . (

ماده ۳۳ ـ مسئوليت نگهداري و حفاظت مدارك انتخابات و صندوقهاي اخذ رأي تا تحويل به هيأت اجرايي شهرستان به عهده بخشدار است .

ماده ۳۴ ـ فرمانداران پس از دريافت صورت جلسات قرائت آراي بخشهاي تابعه ، كليه مدارك و لوازم و صندوقهاي مربوطه را در اسرع وقت به هيأت اجرايي مركز شهرستان تحويل نموده و هيأت اجرايي مركز شهرستان با حضور هيأت نظارت نسبت به تنظيم صورت جلسه نتيجه انتخابات شهرستان سريعاً اقدام مي نمايند . (

ماده ۳۵ ـ فرمانداران پس از دريافت صورت جلسه انتخابات از هيأت اجرايي شهرستان ضمن رعايت ماده ۸۰ قانون انتخابات رياست جمهوري و ارسال دو نسخه از صورتجلسه مذكور به ستاد انتخابات كشور و همچنين وصول نظريه مجدد ستاد انتخابات كشور نسبت به تنظيم آگهي نتيجه انتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام مي نمايند . (

ماده ۳۶ ـ در پايان مهلت قانوني ( حداكثر دو روز پس از تاريخ انتشار آگهي نتيجه اخذ رأي در شهرستان ) هيأت اجرايي شهرستان با حضور ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تشكيل جلسه داده و به شكايات واصله رسيدگي مي نمايند و مراتب را در پنج (۵) نسخه صورت جلسه نموده و به فرماندار تسليم مي دارد . ()

تبصره ـ در صورتي كه تا پايان مهلت قانوني هيچ گونه شكايت به هيأت اجرايي نرسيده باشد مراتب عدم وصول شكايت نيز در پنج (۵) نسخه صورت جلسه و به فرماندار تسليم مي شود

ماده ۳۷ ـ فرماندار بلافاصله ۳ نسخه صورت جلسه رسيدگي به شكايات دريافتي از هيأت اجرايي شهرستان را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي دارد . (

ماده ۳۸ ـ ستاد انتخابات كشور دو نسخه از صورت جلسات واصله موضوع ماده فوق را به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات جهت بررسي و اعلام نظريه نهايي شوراي نگهبان ارسال مي دارد .

ماده ۳۹ ـ وزارت كشور پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان مبني بر صحت برگزاري انتخابات يا توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از انتخابات رياست جمهوري مراتب را به مسئولين اجرايي انتخابات ابلاغ مي نمايد .

ماده ۴۰ ـ فرمانداران پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان از طريق ستاد انتخابات كشور بلافاصله نسبت به تنظيم صورت جلسه نهايي انتخابات رياست جمهوري اقدام و ضمن مخابره نتيجه نهايي دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي نمايند . (

ماده ۴۱ ـ فرمانداران سراسر كشور پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر امحاي آرا و اوراق انتخابات رياست جمهوري با حضور اعضاي هيأت اجرايي و حتي الامكان هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان نسبت به امحاي آرا و اوراق مصرف شده انتخابات شهرستان به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و دو نسخه آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارد.

ماده ۴۲ ـ چنانچه در خارج از كشور و يا در همه يا تعدادي از شهرستانهاي يك استان كه با توجه به امكانات و يا هر دليل ديگر قرائت و شمارش آرا با دستگاه شمارشگر مقدور و ميسر نباشد ، كار قرائت و شمارش آرا با دست و با رعايت موارد زير انجام مي شود .

۱- كليه اصلاحات به عمل آمده در مواد ۱ الي ۲۷ آيين نامه معتبر و ملاك عمل است .
۲- در ماده ۲۸ اصلاحات به عمل آمده در مراحل اول الي چهارم كلاً معتبر و ملاك عمل است ولي مراحل پنجم و ششم اين ماده به وضعيت قبل از اصلاح معتبر و ملاك عمل خواهد بود مشروط بر آن كه اصلاحات به عمل آمده در مواد ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران رعايت شود .
۳- مواد ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ و ۳۵ آيين نامه بدون اصلاحات و به وضعيت قبل معتبر و ملاك عمل مي باشد .

ماده ۴۳ ـ حذف ،

تغيير و يا اصلاح فرمهاي مربوط به اين آيين نامه و يا الحاق فرمهاي جديد مورد نياز به آن ، پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا استماده۱ ـ از زمان انتشار اسامي نامزدها تاپنج روز قبل از شروع اخذ رأي،هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد بصورت مشترك ميتوانند نمايندگان خود را به هيأتهاي اجرايي شهرستان / بخش محل استقرار دستگاههاي شمارشگر ، شعب ثبت نام و اخذ رأي ( ثابت و سيار ) به فرمانداري همان شهرستان معرفي نمايند .

ماده ۲ ـ از زمان انتشار اسامي نامزدها تا يك هفته قبل از شروع اخذ رأي هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري در صورت تمايل به داشتن ستاد تبليغاتي موظف است مسئول ستاد تبليغات انتخاباتي خود را در شهرستان به صورت كتبي به فرمانداري همان شهرستان معرفي نمايد .

ماده ۳ ـ در صورتي كه نامزدهاي رياست جمهوري مسئولان ستادهاي انتخابات خود را در شهرستان همراه با نمونه امضا و تفويض اختيار به فرمانداري معرفي كرده باشند ، مسئولان ستادها مي توانند نسبت به معرفي نمايندگان نامزدهاي مربوط در محل هاي قيد شده در ماده ۱ اين آيين نامه اقدام نمايند .

ماده۴ ـ فرماندار/ بخشدارموظف است ساعت وتاريخ تشكيل جلسات هيأت اجرايي شهرستان/ بخش را به اطلاع نمايندگان نامزدها در هيأت اجرايي برساند .

ماده ۵ ـ عدم حضور نمايندگان نامزدها در محل هاي قيد شده در ماده ۱ اين آيين نامه مانع ادامه روند اجرايي انتخابات نيست .

ماده ۶ ـ نمايندگان نامزدها و مسئولان ستادهاي انتخابات آنها در صورت مشاهده تخلف ، گزارش خود را به صورت كتبي به ناظران شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان ، استان و ستاد انتخابات كشور اعلام مي كنند . ناظران و هيأتهاي ياد شده و ستاد انتخابات كشور موظفند گزارشهاي دريافتي را قبل از اتمام مهلت رسيدگي به شكايات ( حداكثر سه روز پس از اعلام نتايج انتخابات ) در اختيار هيأت اجرايي شهرستان مربوط قرار دهند تا در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان رسيدگي شود . پس از اتمام مهلت ياد شده ، گزارشهاي دريافتي به شوراي نگهبان ارسال مي شود .

ماده ۷ ـ كارت يا معرفي نامه نمايندگان نامزدها بايد شامل مشخصات كامل نماينده و امضاي فرماندار و مهر فرمانداري باشد .

ماده ۸ ـ كارت يا معرفي نامه نمايندگان نامزدها توسط وزارت كشور تهيه و در اختيار فرمانداري ها قرار مي گيرد تا پس از وصول هزينه صدور به نمايندگان نامزدها تحويل داده شود . هزينه ياد شده توسط وزارت كشور به شرح زير محاسبه ميشود و نامزد يا مسئول ستاد انتخابات وي موظف است مبلغ آن را به عنوان درآمدهاي عمومي دولت به حساب خزانه واريز و رسيد آن را به فرمانداري ارايه نمايد .
كل مبلغ هزينه شده براي واريز به حساب خزانه = تعداد نماينده معرفي شده [ هزينه خدمات صدور و ارائه يك كارت يا معرفي نامه حداكثر برابر با مبلغ تمام شده تهيه يك كارت يا معرفي نامه + هزينه چاپ يك كارت يا معرفي نامه ]

تبصره ـ تأمين نيازهاي مورد تقاضاي هر يك از نمايندگان نامزدها و مسئولان ستادهاي انتخابات وي به عهده نامزد مربوط مي باشد و وزارت كشور از اين بابت هيچ گونه تكليفي بر عهده ندارد .

ماده ۹ ـ نامزدها ميتوانند براي حضور در بيش از يك شعبه اخذ رأي يك نماينده معرفي كنند ولي عدم حضور وي مانع از شمارش آرا و ساير اقدامات قانوني نيست .
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد
تاریخ آخرین به روز رسانی:پنج شنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٣