شکایت از افراد حقیقی و حقوقی چگونه است ؟
درخواست شما با ستاد و صف استانداری غیر مرتبط است و باید از طریق مراجع قضایی اقدام و پیگیری نمایید

  • یارانه ما قطع گردیده چه باید بکنیم؟

باید از طریق ستاد هدفمندی یارانه ها و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری نمایید

  • مبلغی وام جهت اشتغال درخواست دارم چگونه اقدام کنم ؟

از طریق بانک‌های عامل استانی ، شهرستانی یا سرپرستی استانها پیگیری نمایید.

  • زمان تحویل مسکن مهر به تعویق افتاده چگونه پیگیری کنم؟

شما باید از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمایید.

  • در مورد درخواست اشتغال در دستگاه های دولتی شکایت  دارم؟

رشته های دولتی فقط از طریق شرکت در آزمون( فراخوان جراید ) و سیر مراحل قانونی محقق می گردد.