نقشه سایت|تماس با ما|نظرسنجی|صفحه اصلی
سال 1401 « سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین »
چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١
صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > حوزه استاندار > اداره كل مديريت بحران 
اداره كل مديريت بحران

مدیرکل مدیریت بحران

 


مهدی خدمتی

 

شماره تماس:  33822432-045

 

 

 


اهداف و شرح وظایف اداره کل مدیریت بحران

1.       ایجاد هماهنگی ، نظارت وارزیابی مستمرواحدهای استانی دستگاه های اجرایی درراستای هم افزایی سیاست های جامع پیشگیری وکاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب حوادث  وسوانح غیرمترقبه ، آمادگی  و مقابله با حوادث وسوانح غیرمترقبه  وانجام صحیح وظایف مربوط به بازسازی وبازتوانی .

2.       مستندسازی وتجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به حوادث واطلاعات موردنیازبرای برنامه ریزی ومدیریت حادثه.

3.       هماهنگی لازم جهت استفاده  بهینه ازظرفیت های واحدهای استانی دستگاه های دولتی وغیردولتی ونیروهای مسلح استان به منظور پیش بینی وپیشگیری بحران .

4.       برنامه ریزی وهماهنگی برنامه ساماندهی و آموزش کلیه تشکل های مردمی ، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیج وداوطلب مردمی درمراحل چهارگانه مدیریت بحران با همکاری واحد های استانی دستگاه های ذیربط .

5.       همکاری درتهیه طرح های جامع مدیریت کاهش خطرپذیری به جای مدیریت بحران درسطح  استانی ( منطقه ای )،  محلی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان .

6.       هماهنگی ونظارت درزمینه ایجاد وگسترش سیستم های موثرپیشگیری ، مقاوم سازی وبهسازی لرزه ای ساختمان ها ، زیرساخت ها و ابنیه وشریان های حیاتی ومهم وبازسازی وبهسازی بافت های فرسوده روشهای اتکایی وجبرانی خسارات  نظیرانواع بیمه ها ، حمایت های مالی وسازوکارهای تشویقی ، تسهیلات  ویژه وصندوق های حمایتی باهماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور وواحدهای استانی دستگاه های ذیربط با هماهنگی سازمان برنامه وبودجه استان .

7.       کمک به توسعه وگسترش موسسات علمی ومشاوره ای فعال وبهره گیری از تجارب آنها به منظور استانداردسازی وبهبود کیفیت ارتقاء وکنترل ایمنی کالاهاوخدمات ، ساختمان ها وتاسیسات زیربنایی استان ونظارت بررعایت استانداردهای مصوب با هماهنگی شورای فنی استان .

8.       ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مربوط به اقدامات اضطراری واحتیاطی درهنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به واحدهای استانی دستگاه های ذیربط .

9.       انجام هماهنگی های لازم برای دراختیارگرفتن کلیه امکانات وظرفیت های سازمانهای دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی ونیروهای مسلح به منظور مدیریت بحران استان واستان های معین  درطول زمان مقابله با بحران .

10.   نظارت وارزیابی اقدامات واحدهای استانی  دستگاه های اجرایی درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران به ویژه  آمادگی ومقابله وارایه گزارش به سازمان مدیریت بحران کشور.

11.   انجام مطالعات وارایه طرح های مناسب  بمنظور آمادگی های لازم برای مقابله با حوادث وسوانح  غیرمترقبه  طبیعی ازقبیل سیل، زلزله ،خشکسالی ، سرمازدگی ، آفات گیاهی ، آلودگی هوا ، لغزش لایه های زمین ، نوسانات آب دریا و پشتیبانی لازم به هنگام تهاجم های هوایی و بمباران ها به واحدهای  استانی دستگاه های ذیربط  بمنظورکاهش خسارات وتلفات ناشی از وقوع آنها دراستان .

12.   ایجاد هماهنگی های لازم به منظور تامین خسارات،بازسازی و نوسازی مناطق تخریب شده با همکاری دستگاه های دولتی وسازمان ها و نهادهای تخصصی استانی و ملی درقالب دستورالعمل های ابلاغی .

13.   ایجاد هماهنگی به منظورتشکیل هسته های فعال درمناطق مستعد حوادث واستفاده ازتوان نیروهای موجود دراستان و حضورمداوم درفعالیت های تخصصی مدیریت بحران بویژه امداد ونجات .

14.   ایجاد هماهنگی بمنظورارایه خدمات وپیش آگاهی های لازم درخصوص تغییرات فیزیکی ، زمینی ، هوایی ونظایرآن به واحدهای استانی وشهرستانی دستگاه های اجرایی جهت  کاهش خسارات واثرات نامطلوب .

15.   اعزام گروه های کارشناسی به نقاط  مختلف استان به هنگام بروز حوادث وسوانح بمنظورتهیه گرارشهای مستندازحوادث واقدامات بعمل آمده با همکاری سازمان هاونهادهای ذیربط وارایه به سازمان مدیریت بحران کشور.

16.   تعیین اولویت ها وضوابط اجرایی لازم درخصوص توزیع اعتبارات وامکانات وفراهم نمودن زمینه اجرایی طرح ها وبرنامه های مربوط به پیشگیری ، بازسازی ونوسازی وتامین خسارات وارده  وسایراعتبارات مورد نیاز برای ارایه  به شورای مدیریت بحران استان .

17.   انجام امور پشتیبانی ، تدارکاتی وحمایت ستادهای شهرستانی ومنطقه ای درمناطق آسیب دیده ازطریق امکانات استان وشهرستان وسایربخش ها .

18.   بررسی مسایل و مشکلات انعکاس یافته ازسوی شهرستان ها و دستگاه های مجری طرح ها و پروژه های بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده وانجام اقدامات لازم برای رفع آنها با همکاری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی

19.   ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی های لازم درزمینه امورآتش نشانی به منظور ارتقاء کمی وکیفی ماشین آلات و لوازم و تجهیزات آتش نشانی ، مدیریت نیروی انسانی ، امورامدادی وخدمات ایمنی درسطح استان باهمکاری شهرداری ها و دهیاری های استان .

20.   انجام امور مطالعاتی ،تحقیقاتی و پژوهش های کاربردی در زمینه مدیریت بحران به منظور پشتیبانی کارشناسی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی .

21.   مدیریت شبکه اطلاعات مدیریت بحران ( شامل سیستم اطلاع رسانی وهشدار) استان .

22.   طراحی و راه اندازی شبکه اطلاع رسانی مناسب  به منظور ایجادارتباط میان سازمانی واطلاع رسانی به عموم مردم درخصوص بحران های احتمالی دراستان .

23.   مدیریت امورمالی مدیریت بحران استان درچارچوب اعتبارات وبرنامه های مصوب ابلاغی .

24.   برنامه ریزی وپیگیری تشکیل وسازماندهی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان وکارگروه های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران .

25.   پیگیری تشکیل وسازماندهی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان وکارگروه های تخصصی مرتبط بامراحل چهارگانه مدیریت بحران .

26.   پیگیری اجرای مصوبات وتصمیمات شورای عالی وشورای هماهنگی مدیریت بحران کشورواستان .

27.   ایجاد هماهنگی بین شوراهای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ها وسازمان های مسئول امورتخصصی درمدیریت بحران وارزیابی فعالیت آنها .

28.   ارایه گزارش روند اقدامات شورا ی هماهنگی مدیریت بحران استان وشهرستان ها وکارگروه های تخصصی آن به شورای مدیریت بحران استان وسازمان مدیریت بحران کشور.

29.   بررسی نیازهای اعتباری مدیریت بحران استان وشهرستان ها درمراحل چهارگانه بحران وپیگیری تامین وتوزیع آن براساس برنامه های مصوب شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ازمحل اعتبارات موارد مرتبط .

30.   برنامه ریزی فرهنگی ، پژوهشی ، آموزشی ، تبلیغاتی ، اطلاع رسانی ، تمرینی و مانور درمراحل آمادگی ومقابله باحوادث وسوانح  غیرمترقبه دراستان مبتنی  برطرح جامع کشور.

31.   پیگیری اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با بروز بحران ها و حوادث غیرمترقبه برای اعضاء شورای هماهنگی استانی و شهرستانی به منظور ارتقاء مهارت های فنی مدیریت بحران .

32.   افزایش آگاهی های عمومی وگسترش فرهنگ ایمنی ودانش مدیریت بحران .

33.   پیگیری توسعه اموربیمه دربخش های مختلف ، سازمان ها وتاسیسات دولتی ، اماکن مسکونی ، تجاری و بخش کشاورزی ودامی ونظارت عالیه  برعملکرد بیمه ها .

34.   پیگیری درزمینه تشکیل تیم های امداد ونجات شهرستان ها وبخش ها ازطریق جمعیت هلال احمربرای افزایش سطح آمادگی استان وشهرستان ها .

35.   بررسی توان، پتانسیل وظرفیت علمی وتکنولوژی حوزه های دانشگاهی واجرایی استان درراستای بهبود روند اقدامات مربوط به امور پیش بینی وهشدار قبل از وقوع حادثه .

36.   پیگیری اجرای دوره های آموزشی مربوط  به مراحل چهارگانه بحران توسط مرکز برنامه ریزی ، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری .

37.   ارتباط مستمر با سازمان مدیریت بحران به منظور هماهنگی درانجام وظایف .

38.   ارایه برنامه ها وگزارش عملکرد دفترمدیریت بحران استان به مراجع ذی ربط .

  

 

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١