نقشه سایت|تماس با ما|نظرسنجی|صفحه اصلی
سال 1401 « سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین »
چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١
صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری > اداره كل امور اداری و مالی 
اداره كل امور اداری و مالی


  مدیرکل امور اداری و مالی


  جلال محمدی

   


   تلفن تماس:  31251112-045

  


 

  

اهداف و شرح وظایف اداره کل امور اداری و مالی

1.  انجام کلیه امورپرسنلی واداری کارکنان استانداری ،فرمانداری هاوبخشداری ها درحدود اختیارات قانونی تفویض شده .

2. انجام تشریفات قانونی استخدام  وتهیه وصدور احکام استخدامی  کارکنان  استانداری وواحدهای تابعه درحدوداختیارات تفویض شده .

3.  تکمیل وتنظیم پرونده های پرسنلی وتهیه خلاصه پرونده کارکنان استانداری .

4.  اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری .

5.  تهیه وصدوراحکام مرخصی های کارکنان استانداری درحدود قوانین ومقررات مربوط .

6.  اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وبرنامه ریزی وپیگیری تشکیل کمیته مربوطه .

7. تهیه وصدور احکام انتقال ، انتصابات وماموریت مستخدمین درحوزه استانداری وواحدهای تابعه براساس قوانین ومقررات .

8. انجام امورپرسنلی ، بازنشستگان وموظفین استانداری و واحدهای تابعه .

9.  تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق ومزایا ( اعم از مستمربا غیرمستمر) درمورد مستخدمین استانداری وواحدهای تابعه .

10.  ثبت ونگهداری تمامی آمار واطلاعات پرسنلی براساس احکام صادره به منظور استفاده دربرآورد اعتبارات جاری  استانداری وواحدهای تابعه .

11. انجام اقدامات لازم به منظور برقراری تسهیلات رفاهی کارکنان استانداری وواحدهای تابعه .

12. دریافت ، ثبت وتوزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره .

13. تفکیک  وارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری دراین زمینه به منظور تسریع درانجام امور.

14.  بایگانی ونگهداری کلیه مکاتبات واسنادومدارک واوراق عادی استانداری وانجام امورجاری .

15. نگاهداری دفاتراعتبارات وتامین هزینه ها براساس  اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد وبرنامه .

16. انجام امور دریافت ها  وپرداخت ها ی مستمروغیرمستمر استانداری وثبت ارقام هزینه دردفاتر مربوط .

17.  تهیه وتنظیم وصدور اسناد هزینه وپرداخت هزینه های مستمروغیرمستمر استانداری وثبت ارقام هزینه دردفاترمربوط .

18. تهیه وتنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری .

19.  اقدام دروصول وجوه اعتبارات براساس درخواست های صادرشده .

20. انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده .

21.  رسیدگی به اسناد هزینه ازنظرتکمیل مدارک وانطباق با قوانین ومقررات مربوطه .

22. تهیه فهرست مطالبات کارکنان ازبابت دیون سنواتی وغیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط .

23. نگاهداری وتنظیم حساب اعتبارات وتعهدات ودیون وتهیه گزارش های لازم .

24. بررسی وتهیه لوازم مورد نیاز وانجام تعمیرات ساختمان واموال واثاثیه استانداری طبق مقررات وحدوداعتبارات

25. تهیه وتنظیم ونگاهداری حساب انبارواسنادخرید .

26. تنظیم سرویس تلفن ، روشنایی و تاسیسات و برنامه کارخدمتگزاران ، رانندگان و نگهبانان و برنامه کشیک در غیرساعات اداری ونظارت برنحوه کارآنها .

27. مراقبت درحفظ ساختمان و اثاثیه استانداری وپیشگیری ازبروز آتش سوزی و سایر اتفاقات .

28. نظارت برانجام امورنقلیه و حمل ونقل  استانداری وواحدهای تابعه .

29.رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان وتهیه گزارش جهت ارایه به شورای ارزشیابی به منظور صدور رای قطعی درموارد اختلاف .

30. برنامه ریزی واجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحد های تابعه .

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١