نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و هفت «سال حمایت از کالای ایرانی»
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧

اقتصادی

فرایند مشارکت بنیاد برکت در طرح های اقتصادی استان

 معیار احراز شرایط مشارکت

کلیه فعالیتهای تولیدی که به لحاظ مالی سود آور، به لحاظ اقتصادی بادوام و در جهت کمک به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور، اشتغــال زائی، کـارآفـرینی و فقر زدایی باشد، واجد شـرایط شراکـت با بنیاد برکت بوده، منوط به آنکـه حداقل 51٪ سهـــام آن متعلق به بخش خصــوصی باشـد. خـط مشی بنیاد برکـت برای توسعـه بخـش خصـــوصی در صــورت تمــــایل سرمــایه گــذار کـــارآفــرین به حضــور در مناطق کمتر توسعه یافته کشور این است که، ظرف مدت 2 تا 5 سال از آغاز مشارکت، اقدام به فروش تدریجی سهام خود به سهامداران شریک، بر اساس توافق حاصله بصورت نقدی یا اقساطی نماید. در صورت امتناع شرکای احتمالی از خرید سهام متعلق به بنیاد، موسسه بنیاد برکت حق دارد بر اساس ضوابط راهبردی خویش، سهام متعلق به خود را به افراد بومی و محلی شاغل در طرح واگذار نماید.

 

مراحل شراکت در طرح ها

 شراکت در یک طرح از سوی بنیاد برکت شامل مراحل زیر می باشد:

  مرحله شناسایی (Identification) شریک یا شرکای احتمالی 

 •  مرحله آماده سازی (Preparation) طرح مطابق با الگوی کسب و کار و تدوین خلاصه طرح 
 • مرحله ارزیابی و مذاکره با متقاضی شراکت (Appraisal/Negotiation
 • ارائه طرح به هیأت مدیره بنیاد برکت (Presentation) جهت معرفی و تصویب
 • اجرا، پیگیری، ارزیابی، ارزشیابی و نظارت های دوره ای
 • مرحله شناسایی:(Identification)

شناسـایی یک پروژه ممکن است با در خـواست کـارآفـرین شخصی یا شرکت و یا نهـاد تولیدی متقـاضی مشــارکت بنیاد برکت صورت پذیرد که بدنبال آن هیأت هـای کارشناسی از سوی بنیاد برکت جهت شناسـایی پروژه در قـالب برنامه شراکت در تاسیس و راه اندازی و یا طرح توسعه بنگـاه اقتصـادی تولیدی، جهت کسب اطلاعـات لازمه فعــال میگردند. در قــالب برنامه شـراکت، مــواردی از جمله، استقرار طرح در منطقه محروم، اولویت های اشتغال زایی، کار آفرینی و تاثیرات آن بر کاهش فقر مناطق حاشیه ای، و موکدات مندرج در دستور کـار استراتژیـک بنیاد برکت، با درخواست رسمی جهت تنظیم و گنجاندن در تفاهم نامه پروژه یا پروژه های یاد شده مد نظر قرار میگیرد. همچنین استعـلامی نیز از ستاد اجـرایی فرمـــان حضرت امـام(ره) جهت تایید همکـاریهــا ارســال خواهد شد.

 • نحوه شناسایی و ورود شرکا 
 1. شناسایی شرکا و شرکتها از طریق حضور در سمینارهای علمی و تخصصی
 2. شناسایی شرکا و شرکتها از طریق دعوت از تشکل های تولیدی، صنوف و کانونهای تخصصی
 3. شناسایی شرکا از طریق کارکنان شرکتها در گفتگوهای با اشخاص حقیقی و حقوقی
 4. معرفی از طریق نمایندگیهای استانی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)
 5. معرفی از طریق استانداریها به عنوان کارآفرین یا متقاضی نمونه برتر
 6. معرفی از طریق شناسایی مناطق مورد نظر سفرهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
 7. شناسایی از طریق وب سایت اطلاع رسانی مؤسسه بنیاد برکت
 8. شناسایی از طریق ارسال بروشور و سی دی چند رسانه

 • نحوه انتخاب موضوع سرمایه گذاری

 در ارتباط با نحوه انتخاب موضوع سرمایه گذاری نیز بنیاد برکت متوجه موضوعات در حوزه های خاصی نمی باشد. بلکه هر موضوع سرمایه گذاری که بتواند با شاخص های مصوب بنیاد برکت همخوانی داشته و به اشتغال و توسعه یافتگی منطقه کمک نماید، مد نظر قرار می گیرد.

 •  مرحله آماده سازی: (Preparation)

 پس از شـناســـایی، مرحلـه آمـــاده ســازی آغــاز میگردد کـه طـی آن با تکمیل خلاصـه طــرح، فــرم کسب و کــار تهیه شده و گـــزارش امکــان سنجی پروژه شامل ابعاد فنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیست محیطی از سوی متقاضی شراکت به معاونت برنامه ریزی و اقتصادی بنیاد برکت ارسـال میگردد. در صورت تکمیل اطلاعات پروژه، همگــرایی ارقـام و آمـار ارایه شده با اهـداف اشتغــال زایی بنیاد برکت، گــزارش هـای لازمه به مدیر عـامل بنیاد برکت داده شده و پس از موافقت مدیر عامل و اخذ مصوبه هیأت مدیره از سوی وی، هیأتی از سوی بنیاد برکت جهت ارزیابی دارایی ها و سهام نهاد متقاضی شراکت برای بررسی اعزام میگردد.

 •  مرحله ارزیابی و مذاکره: (Appraisal/Negotiation)

 در این مرحله پس از شناسایی شریک یا شرکای احتمالی، نحوه شراکت، ضرورت تاسیس شخصیت حقوقی، قضایای مربوط به افزایش سرمایه احتمالی، مورد بررسی قرار میگیرد. بمنظور ارزیابی، گزارش های هیأت اعزامی، میزان، شیوه و ضوابط و شرایط تامین مالی و اجزای پروژه ای را که قرار است با شراکت بنیاد برکت و بانک عامل پیشنهادی تامین مالی گردد، بررسی می شود و نهایتاً پس از ارزیابی طرفین (متقاضی شراکت و بنیاد برکت) طی یک یادداشت تفاهم بر سر زمان اجرا و شرایط تکنیکی و مالی شراکت توافق حاصل مینمایند. این مذاکرات مطابق صدور نظریه حقوقی توسط مشاور حقوقی بنیاد برکت جهت تدوین تفاهم نامه بوده که در آینده منجر به انعقاد قرارداد مشارکت خواهد شد.

 • ارائه طرح به هیأت مدیره

 در مرحله ارائه طرح به هیأت مدیره، گزارش ارزیابی به همراه گزارش و پیشنهاد مدیرعامل، خلاصه اجرائی (شامل اجزای اصلی پروژه: هزینه های طرح، نحوه تأمین مالی، سقف مشارکت مطابق با ضوابط و شرایط پیشنهادی بنیاد برکت) آماده و به هیأت مدیره ارسال می گردد و پس از تصویب، تصمیمات اتخاذ شده به ذینفع اعلام می گردد.به دنبال آن تفاهم نامه نهایی امضا و با شرح نظریه حقوقی لازم الاجرا می گردد. شایان ذکر است که با فعال شدن چرخه یاد شده و به موجب آن متقاضی شراکت، اقدام به اخذ و تهیه مجوزهای قانونی لازم می نماید. به دنبال تصویب پروژه و توشیح تفاهم نامه، متقاضی شراکت، شش ماه فرصت دارد تا اقدام به امضای موافقتنامه شراکت با بنیاد برکت نماید و در صورت امضـای موافـقـتنامـه نیز، از آن تاریخ تا شش مــاه بعد فـرصت دارد پروژه را به سرعت اجرا نماید، در غیر اینصورت طـرح مزبور در خطـر لغـو شراکت از سوی بنیاد برکت قرار خواهد گرفت.

 • اجرا، پیگیری و ارزیابی

 پس از لازم الاجرا گردیدن موافقتنامه، بر اساس نوع مشارکت حقوقی تعیین شده توسط بنیاد برکت در اجرای طرح ها (اعم از مشارکت در تأسیس یا مشارکت در طرح توسعه خطوط تولید) مرحله عملیات میدانی و محلی، با معرفی حداقل یک و یا حداکثر 2 نفر تحت عنوان عضو هیأت مدیره و یا معرفی یک ناظر طرح (بررسی کننده احجام عملیاتی و مالی و اعتباری)، همکاری با شخصیت حقوقی مزبور آغاز می گردد و در مرحله اجرا، متقاضی شراکت اقدام به برپایی یک واحد نظارت پروژه (PMU) با مشاوره و رای زنی بنیاد برکت می نماید و به محض تکمیل فیزیکی پروژه، گزارش تکمیل پروژه (PCR) را آماده می سازد. در مرحله اجرا نقش بنیاد برکت عبارت از ارائه خدمات مشاوره ای، سازماندهی کارگاه آموزشی برای طرح ها، کمک به توسعه منابع انسانی از طریق بسیج ظرفیتهای فنی متخصصان و تواناییهای آموزشی، کاهش تأخیر در اجرای پروژه ها از طریق کاهش فشارها و محدودیتهای مدیریتی، فنی و سازمانی، ایجاد مشارکت و همکاری استراتژیک از طریق پیشبرد و تشویق تبادل تجارب، اطلاعات و تکنولوژیهای مناسب با نیازهای توسعه ای، کمک های فنی و پیگیری مسائل شرکت از طریق رای زنی های لازم و ارسال هیأت های کارشناسی بدین منظور می باشد. در پایان و در مرحله پس از ارزیابی، موارد (گزارش های) زیر تحت توجه و ملاحظه بنیاد برکت قرار می گیرند:

 1. نظارت مستمر و ارزیابی پروژه ظرف 2 تا 5 سال از زمان تکمیل پروژه مطابق چرخه زمانی پروژه (CPM) و رای زنی های اولیه جهت فروش سهام بنیاد به شرکاء
 2. ارزیابی تأثیر پروژه در زمینه اشتغال زایی و کارآفرینی و توسعه منطقه ای از طریق فقر زدایی
 3. حصول اطمینان از عینیت و تحقق پذیری پروژه مورد انتظار و نتایج و پیامدهای واقعه آن مطابق با اصول بنیاد برکت و ارائه به هیأت مدیره جهت اطلاع

 دریافت فرم‌های مشارکت

بنیاد برکت جدا از مشارکت در راه اندازی طرح ها و پروژه های اقتصادی جدید، در سهام شرکتها و مؤسسات تولیدی در کشور که بطور بالقوه درآمدزا، اشتغال زا و مطابق با اصول کارآفرینی و محرومیت زدایی باشند و همچـنین تأثیرات توسعـــه ای عمـده ای بر اقتصــــاد نواحــی کمــتر توسعــــه یافته محــیط پیرامونی خــــود داشته باشــند، مشــارکت می نماید.  موسسه بنیاد برکت خود را ملزم میداند پس از شروع فعالیتهای مرتبط با موضوع طرح (تاریخ انعقاد تفاهم نامه) تا حداکثر ظرف مدت 5 سال سهام یا سهم الشرکه خود را در قبال مبلغ پرداختی با بهای قیمت روز تعیین شده توسط دو کارشناس رسمی دادگستری و یا قوه قضائیه مورد تائید موسسه بنیاد برکت به شریک یا شرکاء جهت فروش، طبق توافق کتبی (قرارداد) بصورت نقدی یا اقساطی واگذار نماید. چنانچه پس از اعلام کتبی موسسه بنیاد برکت در راستای تمایل به واگذاری سهام یا سهم الشرکه، ظرف مدت دو ماه توافق نگردد و یا در صورت توافق، شرکاء از پرداخت بهای سهام یا سهم الشرکه، خودداری نماید تکلیف موسسه بنیاد برکت منتفی بوده و حق دارد سهام یا سهم الشرکه خود را به هر شخص دیگری که مایل دارد بفروش رساند.

 فرم های مربوط به مشارکت:

 طرح اقتصادی

پرسشنامه پذیرش

خلاصه طرح

طرح توجیهی

مدارک مشارکت

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد.
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧