نقشه سایت|تماس با ما|صفحه اصلی
سال نود و هشت «سال رونق تولید»
چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندارینام و نام خانوادگی:  یعثوب نژاد محمد

مدرک تحصیلی:     

شماره تماس:  33742315-045

ایمیل:     

             


سوابق اجرایی:

 

    

 


 

اهداف و وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری

1.     هماهنگی باواحدهای استانی دستگاه های اجرایی جهت توسعه سرمایه گذاری استان با استناد به قوانین واسناد بالادستی وقابلیت ها وظرفیت های استان .

2.     نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های کلان توسعه سرمایه گذاری با استناد به قوانین و اسناد بالادستی و قابلیت ها وظرفیت های استان .

3.     پایش برنامه ها وفعالیت های اقتصادی استان دربخش های مختلف .

4.     مدیریت و هماهنگی امورمربوط  به ایجاد و راه اندازی بازارچه های مرزی وراهبری وهدایت آن دراستان های مرزی .

5.     هدایت وراهبری امورمربوط به سهمیه تعاونی های مرزنشین .

6.     انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های اجرایی ذیربط درامور مربوط به سیاست های پولی و اقتصادی استانها ازجمله:پول شویی ، صندوق های توسعه ای ، صادرات غیرنفتی ،تدابیرویژه اقتصادی ورفع  موانع ومشکلات فراروی تولید واشتغال .

7.     بسترسازی وهماهنگی باسایردستگاه های اجرایی به منظور استفاده ازفرصت های سرمایه گذاری توسط کارآفرینان داخلی وفراهم نمودن شرایط مناسب جهت جذب تجار و سرمایه گذاران خارجی به ویژه همسایگان مرزی .

8.     پیگیری برای انجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی ظرفیت ها وتوانمندی های استان درامر سرمایه گذاری ، اشتغال وتولید وتوسعه متوازن .

9.     ایجاد هماهنگی های لازم درامر مراودات ومبادلات اقتصادی استان باکشورهای همسایه وهدف درنشست های منطقه ای .

10. نظارت عالیه واعمال هماهنگی درفعالیت های اقتصادی استان .

11. پیگیری وهماهنگی فعالیت ها وبرنامه های توسعه اشتغال استان .

12. انجام هماهنگی های لازم درخصوص نحوه اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال .

13. نظارت برچگونگی تهیه وتوزیع کالا ومایحتاج عمومی وپیگیری امورمرتبط باستاد تنظیم بازار.

14. انجام هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی ذیربط درخصوص موضوعات مرتبط با مناطق آزادتجاری ، مناطق ویژه اقتصادی وشهرک های صنعتی استان .

15. مشارکت درکمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی ، همایش های فرصت سرمایه گذاری و سایر موارد به منظور توسعه مراودات ومبادلات تجاری استان .

16. هماهنگی وپیگیری به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای تشکیل نمایشگاه های برون مرزی استان با هماهنگی سایردستگاه های اجرایی .

17. نظارت براجرای سیاست هاوخط مشی های اموراداری ومالی و استخدامی وامورمدیریت منابع انسانی واداری ، رفاهی واستخدامی  استانداری و واحدهای تابعه درچارچوب ضوابط ومقررات .

18. نظارت برارزیابی عملکرد کارکنان استانداری و واحدهای تابعه .

19. انعکاس نارسایی ها ومشکلات استانداری و واحدهای تابعه درزمینه توسعه مدیریت ومنابع انسانی به مراجع ذیربط .

20. اعلام نظر درمورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز استانداری و واحدهای  شهرستانی وانجام تشریفات مربوط به بکارگیری ، جذب ، استخدام وصدوراحکام مطابق قوانین ومقررات مربوطه .

21. نظارت براجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه هاو تهیه و نظیم و صدوراسنادمالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری براساس قوانین ومقررات .

22. نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات ودستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق ومزایا وفوق العاده های مربوطه در استانداری و واحدهای تابعه .

23. نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحد های تابعه براساس قوانین ومقررات مربوطه .

24. نظارت براجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده استانداری .

25. نظارت برتهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی ( اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای ) استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه براساس برنامه های تنظیم شده بارعایت مقررات وضوابط و دستورالعمل های بودجه .

26. نظارت برامورمربوط به توانمندسازی وافزایش سطح دانش ومهارت کارمندان استانداری وواحدهای تابعه ازطریق سازماندهی وپیش بینی آموزش های مناسب درچارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی وزارت کشور و مراجع ذیصلاح .

27. نظارت برامور مربوط به تهیه بسته های مناسب نرم افزاری و سخت افزاری ونظارت برآموزش بسته های مذکوربه منظور تسهیل فعالیت استانداری و واحدهای تابعه .

28. نظارت برنحوه اجرای برنامه ها ومصوبات شورای اداری استان .

29. نظارت عالیه برتحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .

30. مسئولیت شبکه ارتباطی دولت دراستان .

31. نظارت برنحوه اجرای برنامه های اصلاحات نظام اداری درسطح استانداری ، فرمانداری و بخشداری ها.

32. نظارت براجرای طرح های مطالعاتی وپژوهشی درسطح استانداری وواحدهای تابعه و هماهنگی و نظارت بر امور توسعه فناوری آنها .

33. نیازسنجی وبرنامه ریزی آموزشی استانداری وواحدهای تابعه درچارچوب  سیاست های ابلاغی .

34. نظارت برانجام مطالعات وبررسی های لازم درمورد روش های انجام کار.

35. تهیه، تنظیم وپیشنهاد تشکیلات تفصیلی وشرح وظایف پست های سازمانی استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه درچارچوب قوانین ومقررات مربوطه .

36. نظارت برانجام دبیرخانه ای کارگروه توسعه مدیریت استانداری وهماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور.

37. نظارت برنحوه اجرای روش ها ورویه های اختصاصی و عمومی استانداری و واحدهای تابعه براساس شاخص ها و ضوابط ابلاغی با هماهنگی وزارت کشور .

38. نظارت برانجام امور مربوط به بهره وری استانداری و واحدهای تابعه .

39. نظارت برچگونگی انجام آیین نامه هاودستورالعمل ها ورویه های اجرایی کارمربوط به استانداری و واحدهای تابعه .

40. اجرای برنامه های نقشه راه اصلاح نظام اداری درستاد استانداری ، واحدهای تابعه و وابسته .

41. نظارت عالیه برتحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨