نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و پنج«سال اقتصاد مقاومتی ؛اقدام و عمل»
سه شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٥
دفتر بازرسي، مديريت عملكرد وامور حقوقي

سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

 


   نام و نام خانوادگی: مرتضی مسایلی

   تلفن تماس:  31251537-045

   مدرک تحصیلی:

 


سوابق اجرایی و علمی:

- مسئول امور تربیتی نمین

- رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان نیر

- بخشدار مرکزی بیله سوار

- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری اردبیل

- مدیرکل امور اداری و مالی استانداری اردبیل

- رییس اداره بازرسی، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات استانداری اردبیل

- معاون اداره کل گمرکات (بازرگان، سهلان و تبریز)

- مدیر گمرک اردبیل

- معاون آموزشکده فنی رازی اردبیل

- عضو شورای حل اختلاف دادگستری اردبیل(به مدت 5 سال)

- عضو هیات بدوی تخلفات اداری استانداری اردبیل

 
شرح وظایف دفاتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری ها

1- .ایجاد هماهنگی وتبادل اطلاعات با واحد های بازرسی وپاسخگویی به شکایات واحد های استانی دستگاه های اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله وایجاد هماهنگی لازم در خصوص پاسخگویی به شکایات

2- استقرار نظام مدیریت عملکرد واحد های ستاد استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت وکارکنان بمنظور تحلیل عملکرد آنها وتبیین نتایج ارزیابی وارائه پیشنهادهای اصلاحی وتهیه گزارش.

3- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری.

4- تنظیم برنامه بازرسی موردی ودوره ای واجرای آن از طریق بازرسی های مالی واداری .

5- انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی ونهاد های قانونی کشوربمنظور حسن انجام  وظایف محوله وایجاد هماهنگی در این زمینه.

6- تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذی ربط.

7- دریافت وبررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحد های تابعه استانداری ودیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق.

8-  رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان وتهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی به منظور صدور رأی قطعی در موارد اختلاف.

9- برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحد های تابعه.

10- بررسی پیرامون صحت ویا سقم موارد مورد شکایت وپیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به منظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات.

11- بررسی و پاسخگویی به شکایات وتقاضا های مردم که از طریق تلفن سه رقمی 111، نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور ودیگر ارگان های مسئول ارجاع  می گردد.

12- تهیه پیش نویس تصویبنامه ها وآیین نامه ها واساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحد های تابعه ( فرمانداری ها، بخشدارها و...) وارائه به مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی وامور حقوقی  وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب.

13-  تنظیم واظهار نظر دربارۀ متن قرارد های استانداری و واحد های تابعه با اشخاص حقیقی وحقوقی

شرح وظایف دفاتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری ها

14- بررسی واظهار نظر نسبت به پیش نویس لوایح، تصویبنامه ها و آیین نامه ها واساسنامه های واصله از مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور.

15- عضویت وشرکت در جلسات ستاد تحول اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری وکارگروه مبارزه با فساد ورشوه خواری استان.

16- طرح وپیگیری دعاوی حقوقی وکیفری استانداری ودفاع از آن در مراجع قانونی.

17- معاضدت قضایی ( اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه لوایح ومشاوره) مدیران وکارکنان استانداری، فرمانداری ها وبخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری ومحاسباتی.

18- همکاری با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران، فرمانداران یا نهاد های مذکور طرح ویا از سوی آنان علیه اشخاص، دیگر مطرح می شود.

19- انجام امور ثبتی  ومستندسازی اموال منقول وغیرمنقول استانداری وطرح دعاوی مالکیت وتصرف ومتفرع بر آنها وتملک اراضی واماکن مورد نیاز بر اساس قوانین موجود برای استانداری و واحد های تابعه .

20- تهیه وتنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار  و واحد های مختلف استانداری، معاونین وسایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی دربارۀ کلیه مسائل حقوقی قضائی  استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها.

21- اظهار نظر و ارائه راهکار قانونی مناسب نسبت به  مسائل حقوقی واستعلامات مطروحه از استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، شوراها وشهرداری ها.

22- پیشنهاد انجام مطالعات وتحقیقات وبرگزاری نشستهای حقوقی، ارتباط با مراکز علمی واستفاده از استادان ومشاوران حقوقی برجسته ومجرب، در راستای وظایف ومأموریت های استانداری  به واحد های ذی ربط در استانداری.

23- اظهار نظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین ومقررات موضوعه وارائه گزارش لازم به مقامات ذی ربط.

24- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور وارائه گزارش نوبه ای وسالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه.

25- انجام سایر امور حقوقی وشرکت در جلسات وکمیسیون های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع می گردد.
«برنامه کاری سال 94 دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی»

الف) بازرسی

1- اهداف؛

    1-1- پیشگیری از وقوع تخلف و سوء جریان و مفاسد اداری

    2-1- ارتقاء سطح سلامت اداری

   3-1- سنجش میزان مطابقت عملکرد دستگاه ها با اهداف چشم انداز 20 ساله، برنامه توسعه و سالانه و شرح وظایف و مأموریت ها

   4-1- سنجش میزان رضایتمندی مردم و ارباب رجوع

2- برنامه :

   1-2- برنامه ریزی برای آموزش و توانمند سازی کارشناسان بازرسی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و شهرداری های استان

   2-2- برگزاری نشست با مسؤولان و کارشناسان بازرسی دستگاه های اجرایی استان 2 مورد

   3-2- ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحد های استانی دستگاه های اجرایی به منظور حسن انجام وظایف

   4-2- همکاری با گروه های بازرسی و نهاد های قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم

   5-2- نشست مشترک با مدیران و رؤسای سازمان ها و دستگاه های نظارتی استان به منظور تعامل و همکاری لازم در این زمینه 4 مورد

   6-2- تشکیل جلسه و دیدار با مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در طول سال

   7-2- تشکیل جلسه و دیدار با فرمانداران، مدیران ستادی استانداری و شهرداران در طول سال

   8-2- انجام بازرسی های پنهان به منظور حفظ و ارتقاء سلامت اداری و کشف سوء جریان و مفاسد اداری احتمالی

   9-2- برنامه بازرسی؛

1-  بازرسی مستمر و برنامه ای، طبق برنامه زمانبندی هر دستگاه دو بار در سال

2-  بازرسی فوق العاده، طبق دستور از دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و وزارت کشور

3-  بازرسی موردی، بر اساس گزارش های واصله و نتیجه رسیدگی به شکایات و مقام عالی استان

4-  بازرسی پیگیری، به منظور ارزیابی نتایج بازرسی های قبلی

توجه: مسؤول اجرا، مدیر کل، معاون مدیر کل و کارشناسان بازرسی دفتر

ب) رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

1- اهداف؛

   1-1- ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی به مردم

   2-1- توسعه و بهبود استاندارد ارائه خدمات

   3-1- افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات عمومی

   4-1- سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی، طبقه بندی، اولویت بندی شکایات واصله

2- برنامه :

   1-2- بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضا های مردم که از طریق دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، بازرسی کل کشور واصل    می شود.

   2-2- بررسی، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم از دستگاه های اجرایی ارجاعی از سوی مقام عالی استان

   3-2- بررسی و رسیدگی به شکایات های اعلامی از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)

   4-2- دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات

   5-2- ارجاع نامه ها و شکایات و تقاضاهای خیلی مهم از دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری های استان برای انجام بازرسی موردی

توجه، مسؤول اجرا، کارشناس رسیدگی به شکایات دفتر

پ) مدیریت عملکرد (ارزیابی عملکرد)

1- اهداف؛

   1-1- استقرار نظام مدیریت در واحدهای ستاد استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان

   2-1- تحلیل عملکرد واحدهای ستاد استانداری، فرمانداری و تبیین نتایج ارزیابی

2- برنامه :

   1-2- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری

   2-2- ارزیابی عملکرد واحدهای ستاد استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه

   3-2- برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه

   4-2- تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان و انجام امور مربوط

   5-2- رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان

توجه: مسؤول اجرا، کارشناس ارزیابی عملکرد

ت) ارتباطات مردمی (سامد)

1- اهداف؛

   1-1- استقرار نظام ارتباطات مردمی در سطح دستگاه

   2-1- افزایش مشارکت مردمی در نظارت همگانی و تثبیت اعتماد مردم به دولت

   3-1- افزایش رضایت مردم از طریق ارتقاء کیفیت پاسخگویی

   4-1- افزایش نقش ارتباطات مردمی در تصمیم سازی

   5-1- پیش بینی تمهیدات لازم جهت برقراری ارتباط و تعامل دو سویه بین مردم و دستگاه

2- برنامه :

   1-2- دریافت و ثبت پیام های مردمی (شکایات، درخواست ها، انتقادات و پیشنهادات) از طریق تلفن سه رقمی 111

   2-2- دریافت و ثبت نامه های کتبی مردمی که از طریق نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور و . . . در سامانه الکترونیکی سامد

   3-2- بررسی پیام های مردمی و ارجاع آن به سازمان های مربوطه

   4-2- پیگیری مستمر پیام ها و نامه های ارجاعی به دستگاه های اجرایی و واحدهای ستاد استانداری و انعکاس نتیجه

   5-2- تشویق مردم به استفاده از تلفن111 برای بیان شکایات و درخواست ها به منظور کاهش مراجعات حضوری

   6-2- ارائه مشاوره و راهنمایی ارباب رجوع

   7-2- ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سامانه سامد به لحاظ میزان دقت و سرعت پاسخگویی

   8-2- راهبری سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت

   9-2- ارائه گزارش های موردی و دوره ای به نهاد ریاست جمهوری، مقام عالی استان و . . .

   10-2- امکان سازی ملاقات های مردمی با استاندار محترم

توجه: مسؤول اجرا، کارشناس مسؤول و کارشناسان سامد

ث) امور حقوقی

1- اهداف؛ ارتقاء و افزایش خدمات حقوقی

2- برنامه :

   1-2- برگزاری جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های استانی

   2-2- تهیه لایحه دفاعیه برای کلیه شکایات و دعاوی مطروحه علیه استانداری و واحد های تابعه

   3-2- انجام معاضدت قضایی از کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در راستای وظایف و مأموریت های اداری

   4-2- ارائه مشاوره حقوقی به مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در راستای وظایف اداری

   5-2- پاسخگویی به استعلامات حقوقی 

   6-2- اظهار نظر نسبت به پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها، آیین نامه ها و اساسنامه های واصله از وزارت کشور

   7-2- اظهار نظر درباره متن قراردادهای استانداری با اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) سایر امور

ا- عضویت و شرکت در جلسات  ستاد تحول اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارگروه مبارزه با فساد و رشوه اداری استان

2- شرکت در جلسات و کمیسیون هایی که از سوی مقامات مافوق ارجاع می گردد.

3- انجام سایر امور وظایف محوله از سوی مقامات مافوق

4- انجام وظایف و مأموریت های محوله در ارتباط با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

 

 

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای استانداری اردبیل محفوظ می باشد.

سه شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٥