نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و هشت «سال رونق تولید»
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨

دفتر امورشهری وشوراها

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها


   نام و نام خانوادگی:مسعود امامی یگانه


   مدرک تحصیلی:لیسانس مهندسی کشاورزی

                           لیسانس مهندسی معماری

  

شماره تماس:  33822432-045

پست الکترونیکی:   emami@ostan-ar.ir

 

سوابق اجرایی :

-          کارشناس حوزه سیاسی استانداری

-          مسول مرکز اطلاعات و اخبار استانداری

-          رییس اداره روابط عمومی و تشریفات استانداری

-          مسول کمیته اطلاع رسانی و آموزش ستاد انتخابات استان

-          مسول کمیته افتتاحیه ها و پروژه ها ستاد دهه فجر استان

-          جانشین کمیته ارتباطات مردمی سفر هیات محترم دولت به استان

-          دبیر اولین جشنواره روابط عمومی های استان اردبیل

-          نماینده رسمی سومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در استان

-          رییس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان

-          رابط استان با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

-          عضو کمیته تخصصی معماری و شهرسازی شهرداری اردبیل

-          عضو کمیته تخصصی آب ، کشاورزی و منابع طبیعی استانداری

-          عضو کارگروه تخصصی بیمه کشاورزی استان.

-          نماینده اداره کل مدیریت بحران در گارگروه های تخصصی کشاورزی ،آموزش مدارس، امداد و نجات ، آموزش و اطلاع رسانی

-           جانشین وکارشناس مسئول اداره کل مدیریت بحران استانداری

-          مدیر کل روابط عمومی استانداری اردبیل

-          مدیر کل حوزه استاندار

-          مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل

 

 اهداف و شرح وظایف دفتر امور شهری و شوراها

1.     مطالعه وبررسی وضع شهرهای استان ازنظر تاسیسات وتسهیلات رفاهی به منظور شناخت وتعیین نیازهای مالی وخدماتی شهرهای استان .

2.     همکاری بادفتر فنی ، امورعمرانی وحمل ونقل وترافیک استانداری به منظورتهیه وتنظیم معیارهاوضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی درشهرها .

3.     بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها پس از اخذ نظر دفترفنی ، امورعمرانی وحمل ونقل ترافیک ، به منظور استفاده ازاعتبارات وزارت کشور وهمچنین طرح هایی که ازمحل اعتبارات عمرانی کشورانجام می گیرد .

4.     مطالعه وبررسی درمورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارایه خط مشی  واتخاذ روش های مناسب درجهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها وخودکفایی آنها .

5.     بازرسی ازکلیه اقدامات اجرایی شهرداریهادرسطح شهرهاو تهیه گزارش های دوره ای جهت مراجع ذیربط .

6.     همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان درتعیین اولویت شهرها ازنظر مبارزه با خطرات ناشی ازسیل و بلایای طبیعی برای تخصیص اعتبارات لازم بر اساس قوانین و مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سایر شوراهای مرتبط .

7.     بررسی و اظهارنظر درمورد مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست درقالب کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی ذیربط و پیشنهاد ات شهرداری ها درموردبرنامه های عمرانی ازنظر مالی و اعتباری .

8.     صدوردستورالعمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی درتهیه طرح های توسعه شهری اعم از مالی واعتباری ، خدماتی وعمرانی .

9.     جمع آوری وتهیه آمارواطلاعات مورد نیاز درزمینه شهرداری ها وشوراهای اسلامی شهروشوراهای اسلامی فرادست استان وبررسی اقدامات و عملکرد آنها وگزارش های ارسالی شهرستان ها .

10. ارایه پیشنهاد برنامه های آموزشی وآشناسازی اعضاء شوراهای اسلامی شهرها وشوراهای اسلامی فرادست با وظایف و مسئولیت های قانونی خود وسایرمسایل  مورد نیاز درجهت اجرای هرچه مطلوب تروظایف وامور نظارتی مربوطه وپیگیری مراحل اجرایی .

11. ارایه پیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط باآموزش کارکنان به منظور آشنایی کارکنان استانداری ،فرماندای ها وبخشداری هاباقوانین ،آیین نامه ها ودستورالعمل های مربوط به شوراهای اسلامی .

12. برنامه ریزی وپیگیری درجهت برپایی  همایش های استانی وشهرستانی باحضوراعضاء شوراهای اسلامی شهرهاو شوراهای اسلامی فرادست بمنظور تبیین سیاست ها وخط مشی های عمومی دولت دراستان وتشویق وترغیب  آنان جهت اجرای آن درحوزه نظارتی مربوطه .

13. بررسی شکایت های واصله ازشهرداریها ، شوراهای اسلامی شهرها وشوراهای اسلامی فرادست ورسیدگی  لازم مطابق قوانین ومقررات .

14. بررسی نیازها واقدامات مالی شهرداری ها ونظارت برانجام امورمربوط به حسابرسی آنها .

15. نظارت برانجام امور پرسنلی و استخدام شهرداری ها ازطریق اجرای وظایف محوله به دبیرخانه شورای اداری واستخدامی شهرداری های استان .

16. راهبری ونظارت بربرنامه های پژوهشی شهرداری ها ازطریق ایفای وظایف محوله به دبیرخانه شورای پژوهشی امورشهری استان .

17. ارایه راهبرد درتوسعه امور فناوری اطلاعات شهرداری ها .

18. بررسی تعرفه های عوارض محلی وبهای خدمات پیشنهادی شهرداری ها وشوراهای اسلامی شهرها وپیگیری انجام مراحل قانونی وابلاغ آن ( موضوع آیین نامه اجرایی وضع ووصول عوارض ).

19. پیگیری امورمرتبط با درجه بندی وتاسیس شهرداری ها .

20. عضویت وشرکت درکارگروه ها وکمیسیون های مرتبط با شهرداری ها وشوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست ( کمیسیون ماده 5 تغییرکاربری اراضی وکمیسیون مواد 100 و 77 قانون شهرداری ها و ... ).

21. پیگیری امورمرتبط باسازمان های وابسته به شهرداری های استان .

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨